Brabant

De Bruyn Professional Coatings

Site GALILEI
Av. Antoon van Osslaan 1 -B10
1120 BRUSSEL

02/426.21.05 & 02/426.91.07
02/426.72.89
info@dbpc.be
Antwerpen, Oost- & West-Vlaanderen

De Bruyn Professional Coatings

Site Galilei
Antoon Van Osslaan 1 bus 10
1120 Neder Over Heembeek

03/776.04.91
03/778.12.37
info2@dbpc.be
Algemene verkoopsvoorwaarden

De goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling. - Al onze rekeningen zijn kontant betaalbaar. In geval van niet-betaling op een vervaldag en zonder gelijk welke aanmaning, dragen onze rekeningen intrest van 2% per maand. Plus 10% forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling met een minimum van €25,00 (art. 1244 B.W.). - In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd. - Onze waarborg is beperkt tot deze van onze leveranciers. - De ontvangst der goederen betekent aanvaarding door de klant die verzaakt aan elk verhaal dienaangaande. - De N.V. DE BRUYN behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen totdat de klant zijn verbintenissen tegenover haar, volledig is nagekomen. - Onder geen enkel voorwendsel kan men ons verplichten vergoedingen en intresten te doen betalen voortvloeiend uit het slecht gebruik en/of toepassing van onze produkten.